Ali Yurtsever
L.L.M.
+90 212 217 97 78

ali.yurtsever@asylegal.com

Read More

Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku, ASY LEGAL’in en önemli faaliyet alanlarından biridir. ASY LEGAL bünyesinde çalışan tüm avukatlar, şirketler hukuku ve kurumsal yapılanma kapsamında yüksek derecede tecrübe ve bilgi sahibi olup, müvekkillerimize bu kapsamda en iyi hizmeti verecek niteliklere sahiptir.  Ofisimizin müvekkillerinin büyük çoğunluğu, şirketler ve hukuku ve kurumsal yönetim kapsamında hukuki destek alan küçük, orta ve büyük ölçekli şirketlerden oluşmaktadır.

Ofisimizin bu alandaki tecrübesi ve sunduğumuz hizmetlerden bazıları şu şekildedir; sermaye şirketlerinin kuruluşu, hisse devir ve temlik işlemleri, şirket birleşme ve devralma işlemleri ile kurumsal ve ticari sözleşmelerin tanzimi ve imza aşaması desteği, şirket içi kurumsal düzenlemelerin yapılması konusuda destek, şirket yetkililerinin belirlenmesi, sınırlı yetkili YK üyeleri veya müdrülerinin atanması, imza sirküleri ve/veya vekaletnamelerin düzenlenmesi vb. Müvekkilerimizin taleplerine ve ihtiyaçlarına göre yukarıda belirtilen hizmetler veya benzeri başka hizmetler ofisimizce sunulabilecektir.

Bu kapsamda ofisimiz, aşağıdaki alanlarda müvekkilerimize hukuki destek sunmaktadır:
  • Sermaye şirketleri tiplerinin karşılaştırmalı değerlendirmesi
  • Şirket kuruluş işlemleri
  • Farklı şirket türlerinde hissedar ve yönetim kurulu veya müdürlerinin hak ve sorumluluklarının değerlendirilmesi ve bu hususta bilgilendirme yapılması
  • Hisse devir ve temlik işlemleri
  • Karmaşık hisse devir işlemleri ve hissedarlık yapıları bakımından kapsamlı Hissedarlık Sözleşmeleri (SHA) hazırlanması
  • Birleşme ve Devralmalar
  • İflas ve Tasfiye İşlemleri
Kurumsal Yönetim

Şirketler ve ticaret hukuku alanında sunduğumu hizmetlerimize ek olarak, ofisimiz kurumsal/şirket yönetimi bakımından da hukuki destek sunmaktadır. Bu hizmetler, yeni kurulacak şirketlere kuruluş işlemleri ile birlikte bir paket halinde de ayrıca sunulabilmektedir.

ASY LEGAL ekibi, küçük, orta ve büyük sermaye şirketlerinin tüm yönetimsel ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde hukuki destek sunmak için yeterli bilgi ve tecrübeye sahiptir. Bu kapsamda ofisimiz, şirketelere yıllık olağan genel kurul işlemlerinin sorunsuz halledilmesi ve ilgili sicillere tescil edilmesi, şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile yetki yatinlerinin takip edilmesi ve gerektiğinde bunların yenilenmesi ve/veya değiştirilmesi ve yeni şirket yetkililerinin atnaması ve bu kapsamda yeni imza sirkülerlerinin çıkarılması hususlarında her türlü desteği ve hizmeti vermektedir.