Yatırım Yöntemi Olarak Birleşme ve Devralmalar

Yatırımcılar, yapacakları yatırımları yeni bir şirket kurarak yapabilecekleri gibi, varolan bir şirketi devralarak da gerçekleştirmeyi seçebilirler. Mevcut bir şirketin devralınması veya iki şirketin birleşmesinin, yeni şirket kurulumuna göre avantajlı ve dezavantajlı olduğu noktalar bulunmaktadır. Yeni şirket kurulumunda şirketin her unsurunun sıfırdan yapılandırılması ve buna göre bir plan çizilerek ona göre hareket edilmesi gerekecektir ki, bu yapılacak olan yatırımın niteliğine ve girilmesi planlanan pazarın ne kadar konsolide olduğuna göre oldukça zorlu ve masraflı bir süreç olabilir. Bunun yerine varolan bir şirketin devralınarak bu devralınan şirket üzerinden yatırımın gerçekleştirilmesi hem daha az masraflı hem de daha hızlı olabilir. Ancak, varolan bir şirketin devralınması veya bu şirket ile birleşilmesi bazı riskleri de barındırmaktadır. Zira varolan şirket tüm varlıkları ile birlikte devralınacağı için, bu şirketin mevcut ve gelecekteki borç ve yükümlülükleri de yatırımcı tarafından devralınmış olacaktır.

Durum Değerlendirme Raporu (Due Diligence) 

Durum Değerlendirme Raporu, devralınması planlanan şirketin tam kapsamlı hukuki değerlendirmesinin yapılmasını ifade eder. Devralma işlemi şirketin tüm malvarlığını kapsayacağından, şirketin geçmiş, mevcut ve gelecekteki borç ve yükümlülüklerinin tespit edilmesi ve potansiyel uyuşmazlıkların öngörülmesi, devralma işlemi için yapılacak olan değerleme bakımından son derece önemlidir. Zira yüzeysel bir değerlendirme ve incelemede tespit edilemeyecek sorunları ve yükümlülükler, bu durum değerleme raporu çalışmaları ile tespit edilebilecek ve yatırımcılara devralmayı planladıkları şirket ile ilgili çok daha kapsamlı bir çalışma sunulabilecektir.

Bu noktada, kapsamlı durum değerlendirmelerinin birden fazla farklı katmanı olduğununun ve dolayısıyla farklı iş dallarını ilgilendirdiğinin de bilinmesi gerekir. Örneğin, devralınacak bir şirketin mevcut durumunun sadece hukuki bir değerlendirme yapılarak ortaya konması mümkün değildir. Hukuki değerleme yanında mutlaka mali değerlendirme raporu da bu konuda uzman mali müşavirler tarafından hazırlanmalıdır. Hukuki değerlendirme ise sadece şirketin mevcut sözleşmeleri ve personelini değil, aynı zaman şirketin tüm maddi ve fikri malvarlıklarını da kapsamalıdır. Özellikle teknoloji şirketleri devralınırken kapsamlı bir fikri mükiyet hakkı çalışması ve araşrıtması yapılması son derece önemlidir. Biz ASY LEGAL olarak, Hukuki, Fikri Mülkiyetülkiyet ve Mali olmak üzere üç farklı durum değerlendirme hizmetini de müvekillerimizin talebi halinde sunabilmekteyiz. Bunlardan hukuki değerlendirme ile fikri mülkiyet haklarına ilişkin değerlendirme raporları ASY LEGAL ekibi tarafından hazırlanmakta olup, mali değerlendirme ise stratejik ortaklarımız aracılığı ile hazırlanabilmektedir.

Sözleşmeler

Birleşme ve devrlama işlemleri kapsamında düzenlenecek olan sözleşme ve belgelerin, mevzuata uygun şekilde düzenlenmesi gerekcektir. Zira yanlış veya uygunsuz şekilde düzenlenen devir sözleşmelerinin ileride telfasi güç durumlara sebebiyet vermesi olasıdır. Bu kapsamda, hisse ve varlık devirleri için sözleşmelerin yapılması, yeni ortaklık yapısının gerektiği şekilde belirlenmesi, buna ilişkin ana sözleşme değişikliklerinin yapılması, ticaret siciline gerekli başvuruların yapılması ve yeni hissedarlar arası hissedarlık sözleşmeleri yapılması gerekebilecektir.

Hisse Devirleri

Birleşme ve devrlama işlemlerinin tamamlanabilmesi için, en nihayetinde hedef şirketin hisselerinin, şirketi satın alan kişi/kurumları devri gerekecektir. Bu noktada, hisse devirlerine uygulanacak kural ve prosedürlerin, hisselerin ve hissesi devredilecek şirketin türüne ve göre değişkenlik göstereceğinin vurgulanması gerekir. Dolayısıyla, hedef şirketin anonim ve limited şirket olması, hisselerin ise nama veya hamiline yazılı olması ve basılı hisse senedi olup olmaması, hisse devrinde uygulanması gereken kural ve prosedürlerin tespiti açısından önemlidir. Bu sebeple, her birlşeme veya devralma işleminin kendi içerisinde ayrı ayrı değerlendirilmesi ve kapsamlı bir araştırma ve çalışma sonucunda tüm belgelerin hazırlanması gerekmektedir.